Nahrávám...

Historická budova kladenského divadla z let 1910–11 byla jednou z prvních realizovaných prací architekta Jaroslava Rösslera. Stylové pojetí stavby plně ovládla geometrická moderna. Ve vnitřním prostorovém uspořádání se autor projektu nerozhodl pro radikální odklon od tradičního řešení, přesto prostorové řešení kladenského divadla náleží k tomu nejlepšímu, čeho u nás bylo v předválečném desetiletí dosaženo. Od konce roku 2012 prochází budova náročnou rekonstrukcí podle projektu akad. arch. Davida Vávry, bude rozšířena mj. o studiovou scénu a přístavbu s divadelní kavárnou. Termín dokončení je nyní stanoven na 2. října 2015, stavební práce proto pokračují i o víkendech.

Divadlo stojí ve Dvořákových sadech a hlavní fasádou je orientované na jihozápad do přilehlé ulice J. Hory. Je postavené na obdélném půdoryse s vystupující zadní částí pozdějšího přístavku a kryje jej sedlová střecha. Hlavním modelačním motivem vstupního pětiosého průčelí je segmentová stupňovitá střední část sledující svým tvarem hlediště sevřená dvěma postranními rizality s hlavními schodišti budovy. Rizality kryjí výrazné na střeše hlavní budovy nezávislé valbové stříšky. Tvar závěru hlediště opisují i oblá nároží hlavního průčelí budovy. Nejnižší stupeň střední segmentové části tvoří hmota vestibulu se třemi vchody, další pak otevřená terasa a nejvyšší  stupeň trojúhelníkový štít – atika, na kterém se soustředila hlavní dekorativní výzdoba fasády. Na jejích stupních jsou osazena válcovitá akrotéria a na přední straně v profilovaných štukových rámcích secesní ženské postavy – múzy a mezi nimi znak města Kladna. Múza nalevo třímá v rukou lyru, múza napravo má položenou ruku na divadelní masce. Motiv masek se objevuje také v trojúhelníkových suprafenestrách završujících velká vertikální okna rizalitů. Výrazným modelačním prvkem fasády jsou štukové profilované rámce zdůrazňující téměř všechny otvory hlavní fasády. Boční nároží nesou v úrovni druhého patra stylizované dekoratiní motivy květinových váz v úrovni přízemí nároží prolamují tři malá vertikální okénka. Součástí hlavního průčelí jsou i kovové kandelábry stojící v krajních osách střední části fasády. Šestnáctiosá boční jižní fasáda je modelována pouze dvěma rizality, přičemž východní rozměrnější zdůrazňující vnitřní přechod mezi jevištěm a hledištěm završuje trojůhelníkový štít. Mezi rizality se nachází schodiště postranního vchodu se zděným stupňovitým zábradlím, ve výzdobě fasády se opakuje motiv použitý již na vstupní fasádě, jednoduché profilované štukové rámce rámující otvory fasády. Podobu zadní fasády divadla tvoří především  dodatečné několikanásobné pozdější přístavby divadla. Poněkud honosnější je další vedlejší fasáda obrácená na jihovýchod do přilehlé divadelní ulice.  Zde průčelí mezi rizality rozšiřuje lodžie kryjící postranní vchod divadla, jejíž střížku podpírají obdélné sloupy s dekorativně zvýrazněnými hlavicemi. Hlavní vstup divadla ústí do obloukového vestibulu, jehož rohy vyplňují trojboké dřevěné pokladny s s původní dekorativní výzdobou. Z vestibulu vedou dva vchody do přilehlých kuloárů, opisujících tvar hlediště, z kuloáru v přízemí lze vstoupit na hlavní schodiště ústící do kuloáru v patře obsluhující balkon hlediště. Hlediště má obdélný tvar se segmentovou zadní částí. Interiér hlediště završuje zavěšený strop se štukovým podhledem zdůrazňující  tvar půdorysu jeviště. Oponu nesoucí název „Práce, spořivost, věda a umění“ získalo divadlo v roce 1929 jako dar od Městské spořitelny, jejím autorem byl Josef Wenig. Její podoba zachycuje kromě postav symbolizujících její název také městské motivy – kladenské hutě, novou budovu spořitelny, Mariánské sousoší a rytíře z kladenské radnice.

Rozšíření využitelnosti historické budovy Městského divadla Kladna dle návrhu akad. arch. Davida Vávry bylo zahájeno dne 5. března 2015. Termín dokončení je stanoven na 2. října, stavební práce proto pokračují i o víkendech. Stavební firma Subterra do konce května 2015 realizovala podchytávky před realizací vzduchotechnického bunkru, soustředila se na práce na skořepině, hrubou stavbu přístavby v zadním traktu divadla a letní scény či na obkladačské, truhlářské a zámečnické práce. Zároveň pokračují práce na rozvodech (vzduchotechnika, slaboproud a silnoproud, měření a regulace, zabezpečovací systém, požární signalizace aj.). K 31. 5. 2015 bylo prozatím prostavěno celkem 14 440 000 Kč bez DPH, a to včetně investic do provozních zařízení budovy, vzduchotechniky a klimatizace, silnoproudé elektroinstalace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, řízení osvětlení, elektrické požární signalizace a audiovizuální divadelní technologie atd. Finální investice je predikována na 114 102 999 Kč včetně DPH, dotace ROP Střední Čechy pokryje až 85% nákladů na opravy historické budovy.